Vacature Financial Accountant

For English, see below

Bedrijfsprofiel
Prolyte Group is wereldleider in de productie en levering van aluminium constructies, elementen en aanverwante producten voor (tijdelijke) inzet in de entertainment industrie. Momenteel werken bij Prolyte ongeveer 250 medewerkers verspreid over de locaties in Nederland, Duitsland, Roemenië en USA (10 juridische entiteiten). Daarnaast werken we in meer dan 70 landen intensief samen met ons netwerk van distributeurs.

Onze producten worden wereldwijd gebruikt bij o.a. concerten, theater-voorstellingen, tv-producties en beurzen. Je vindt onze producten en ontwerpen dan ook terug in de lokale theaters, poppodia en clubs, maar ook bij stadionproducties en worldtours van bekende artiesten.

De Prolyte Group-cultuur laat zich het beste omschrijven als gedreven, direct, no-nonsens, open, informeel, innovatief en commercieel. Er is veel ruimte voor input en creativiteit. Alles is gericht op een optimale ondersteuning naar onze klanten en distributeurs en mede gericht op groei en verbetering van zowel de mensen als de organisatie.

Financial Accountant vacature

 

Prolyte Group heeft een vacature voor Financial Accountant

Profiel
De afdeling Finance en Control  van de Prolyte Group verricht haar diensten centraal voor de gehele groep en is op zoek naar een fulltime (minimaal 28 – 30 uur per week) allround financieel administrateur met ervaring. Wij zoeken collega’s die zich goed mondeling en schriftelijk kunnen uitdrukken in de Nederlandse en de Engelse taal (Tweede vreemde taal is een pre). Je hebt een pro-actieve werkhouding, bent oplossingsgericht en commercieel ingesteld, vasthoudend, accuraat en kritisch en bent in staat een band met de klant op te bouwen.


Financial Accountant vacature


Functie-inhoud:
Het zwaartepunt van de werkzaamheden is gericht op Debiteurenmanagement (50%+) en het zelfstandig voeren van de administratie van een of meerdere juridische entiteiten (nationaal en internationaal) die aan jou zijn toegewezen.
Verder ondersteun je de Group Controller en pak je in teamverband de overige afdelingstaken op en ben je in staat collega’s te vervangen in geval van afwezigheid.
Daarnaast ben je continu bezig met het verbeteren van de interne en externe werkprocessen.
We bieden je in een team van 5 personen veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en eigen inbreng.  

Debiteurenmanagament:
-    Het onderhouden van gericht klantcontact t.b.v. volledige en juiste inning van de debiteurenvorderingen en het dwingend optreden bij afwijkende situaties.
-    Periodiek schriftelijk manen van debiteuren conform gestelde procedure.
-    Wekelijks telefonisch manen/benaderen van klanten om over te gaan tot betaling van openstaande en vervallen facturen of om problemen rond vervaldatum voor te zijn.
-    Registreren van gemaakte betalingsafspraken met debiteuren en het ondernemen van acties bij niet-nakomen van afspraken
-    Afstemmen met de afdeling Sales m.b.t. gemaakte klant-afspraken

Uitvoeren administratie en periodieke rapportage van één of meerdere Prolyte juridische entiteiten:
-    Ondersteuning bij periodieke financiële afsluitingen (maand, kwartaal, jaar) en overige (dagelijkse) administratieve handelingen;
-    Bewaken van diverse grootboekrekeningen en corrigerend optreden bij afwijkende situaties;
-    Verantwoordelijk voor een juiste, tijdige en volledige administratie van de toegewezen juridische entiteit.

Neventaken:
-    Back up voor andere medewerkers;
-    Continue focus op het verbeteren van processen en initiatief nemen als je hier mogelijkheden voor ziet;
-    Ondersteuning bij periodieke financiële afsluitingen (maand, kwartaal, jaar) en overige (dagelijkse) administratieve handelingen overige juridische entiteiten;

Kennis en opleiding
-    Financiële afgeronde opleiding en/of ervaring op MBO+/HBO-niveau;
-    Brede en gespecialiseerde kennis op het gebied van financiën, boekhouden; cash management en/of debiteurenmanagement is pré;
-    Goede mondelinge en schriftelijke kennis van de Engelse en Duitse taal, een tweede vreemde taal is een pre;
-    Kennis van Exact en MS Office pakket.

Funktiekenmerken:
- Team-player.
- Accuratesse.
- Resultaatgerichtheid.
- Kwaliteitsbewustzijn.
- Analytisch vermogen.
- Procesdenker.
- Gedreven.
- Zelfstandigheid.
- Integriteit.

Wat bieden wij:
Een werkplek bij een dynamisch internationaal opererend bedrijf in een bijzonder aansprekende sector. Je komt te werken in een enthousiast en gedreven team waar de klant en de techniek  altijd voorop staat.
Een marktconform salaris en goede arbeidsvoorwaarden.

Heb je interesse, stuur dan voor 31 mei 2019 een email met daarin je motivatie en CV naar hr@prolyte.com. Voor vragen kun je contact opnemen met Ellen de Jong, 0594-851572.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld
Solliciteer nu!

 

English translation

Company profile

Prolyte Group is world market leader in production and supply of aluminum constructions, elements and related products for (temporary) applications in the entertainment industry. Currently, 250 people are employed at Prolyte spread across the Netherlands, Germany, Romania and USA (10 legal entities). Furthermore, we are closely collaborating with our distributor network spread across over 70 countries. 

Our products are used globally at concerts, theater, tv-productions and exhibitions. You can find our products and designs in local theaters, concert stages, clubs and world tours of famous artists.

Our company culture can be described as hands-on, direct, no-nonsense, open, informal, innovative and commercial. There is also lots of space for your own input and creativity. Our focus is on optimal customer support, growth of the company and personal growth.

Financial Accountant vacature

Profile

Our Finance and Control department is looking for an allround financial administrator who stands his/her ground (28 - 32 hours per week). We are looking for colleagues who can express themselves well, both verbally and in writing in Dutch and English. You are proactive, solution driven, commercial, tenacious, accurate and sharp and able to build a relationship with our customers.

Financial Accountant vacature

Job description

The focus of your activities will be on Debtor Management (50%+). Furthermore, you support the Group Controller or you are occupied with the Prolyte legal entities which are assigned to you and together with the team other departmental tasks are performed. Besides that, you are constantly involved with the improvement of internal and external processes. In a team of 5 persons we offer a lot of space for personal development and input.

Debtor Management

 • Maintaining targeted customer contact for complete and correct collection of debtor claims and for mandatory actions in deviating situations.
 • Periodic written reminding of debtors in accordance with established procedure.
 • Weekly managing / approaching of customers to proceed with payment of outstanding and expired invoices or to anticipate problems around due date.
 • Registering payment agreements with debtors and taking actions in case of non-compliance with agreements.

Perform administration and periodic reporting of one or more of the Prolyte legal entities

 • Support for periodic financial closures (month, quarter, year) and other (daily) administrative actions;
 • Monitor various general ledger accounts and corrective actions in deviating situations;
 • Responsible for a correct, timely and complete administration of the assigned legal entity.

Secondary tasks

 • Back up for other employees;
 • Continuous focus on improving processes and taking initiative if you see opportunities for this;
 • Support during periodic financial closures (month, quarter, year) and other (daily) administrative actions other legal entities.

Knowledge and education

 • Financial completed education and / or experience at undergraduate level;
 • Broad and specialized knowledge in the field of finance, accounting; cash management and / or debtor management is advantageous;
 • Good verbal and written knowledge of the Dutch and English language (second foreign language is an advantage);
 • Knowledge of Exact and MS Office package.

Needed characteristics

 • Team player.
 • Accuracy.
 • Result orientation.
 • Quality awareness.
 • Analytical skills.
 • Process thinker.
 • Driven.
 • Independence.
 • Integrity.
What do we offer
 
A workplace at a dynamic international operating company in a particularly appealing sector. You will be working in an enthusiastic and motivated team where the technology and the customer always come first. A competitive salary and good employment conditions.
If you are interested, send an email with your motivation and CV to edejong@prolyte.com before 6 May 2019. For questions you can contact Ellen de Jong, 0594-851572.

Acquisition as a result of this advertisement is not appreciated
 

Heb je interesse, stuur dan voor 31 mei  2019 een email met daarin je motivatie en CV naar hr@prolyte.com. Voor vragen kun je contact opnemen met Ellen de Jong, 0594-851572.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

From the first batch of truss we bought, we were totally convinced Prolyte was the right choice.

Richard Fiedler Owner Fiedler Veranstaltungstechnik